Прецизно земеделие с дрон

default
Заедно с партньорите от PRO DRONE SYS, Ви даваме възможност да летите, когато и където другите не могат !
Нашите иновативни ,продуктивни и съобразени с всеки индивидуален клиент решения в селското стопанство са изборът на експертите за прецизно земеделие.

     * Оптимизирайте вложените суровини
     * Намалете разходите
     * Увеличете добива си
     * Повишете качеството на продукцията 
     * Поддържайте земята в добро екологично състояние

Предлагаме  PRO DRONE SYS  услуги за прецизно земеделие,  включващи следните фази в зависимост от културата/пролетник или есенник/

Фаза І - Анализ на почвите на възложените ниви ПРЕДИ посев;
Тя включва:
        * Обследване на възложените ниви със специализиран дрон
        * Анализ и обработка на данни от първично изследване, включващо:
              - Определяне на броят различни почви в обема на възложените ниви
              - Изработка на карта за почвено пробовземане
              - Изработка на вододелна и топографски карти
         * Представяне резултатите/картите/ на Възложителя.

Фаза ІІ - Почвено пробовземане; Лабораторен анализ /Англия/ по 14 показателя;
Препоръка за хранителен режим+ Технологична карта за променлива норма за торене;

Тя включва:  
        * Определяне броят и местата на почвените проби за 100 дка/1 проба
         *  Пробовземане от полетата и изпращането им в лабораторията на YARA/Великобритания/ за анализ.
         *  Представяне на резултатите от почвените проби /14 показателя микро и макро елементи/ и препоръка за хранителен режим към Възложителя.
         *  Консултация с Възложителя и вземане на бизнес решение
         *  Изработка на цифрова технологична карта за променлива норма / VRA/ за дисплея/навигацията/ на конкретната машина
 
Фаза ІІІ - Обследване вегетацията на посевите преди азотно торовнасяне и изработка на цифрова технологична карта за променлива норма;

Тя включва:  
         *  Обследване на посевите на възложените ниви със специален дрон, заснемане с NIR  сензор и измерване вегетацията и нуждата от азот
         *  Изработване на  NDVI /вегетационен индекс/ анализ , на база на горното измерване ,препоръка и предоставянето му на Възложителя в графичен формат, съвместим с таблет и смарт телефон.
         *  Консултация с Възложителя и вземане на бизнес решение/ относно количество и вид тор/
         *  Изработка на цифрова технологична карта за променлива норма / VRA/ за дисплея/навигацията/ на конкретната машина 

Фаза ІV - Обследване вегетацията на посева преди коригиращо азотно торовнасяне и изработка на цифрова технологична карта за променлива норма.

Тя включва:   
          *  Обследване на посевите на възложените ниви със специален дрон, заснемане с NIR  сензор и измерване вегетацията и нуждата от азот
          *  Изработване на  NDVI /вегетационен индекс/ анализ , на база на горното измерване ,препоръка и предоставянето му на Възложителя в графичен формат, съвместим с таблет и смарт телефон.
          *  Консултация с Възложителя и вземане на бизнес решение/ относно количество и вид тор/  
          *  Изработка на цифрова технологична карта за променлива норма / VRA/ за дисплея/навигацията/ на конкретната машина   

Изработените цифрови и технологични карти за дисплея на конкретната машина се включват в навигацията, задаваща променливата норма на торене.